Vakıf Senedi

TÜRKİYE SÜPER LİG PROFESYONEL FUTBOL KULÜPLERİ VAKFI VAKIF SENEDİ
6 MART 2008


VAKIF:
Madde 1- Vakfın adı, Türkiye Süper Lig Profesyonel Futbol Kulüpleri Birliği Vakfı'dır. Kısa adı Kulüpler Birliği’ dir. İşbu resmi senette sadece vakıf denilmektedir.

VAKFIN MERKEZİ:

Madde 2- Vakfın merkezi İstanbul ili, Sarıyer ilçesinde olup, adresi Eski Büyükdere Caddesi Maslakno1 Plaza No:1 D:2 ’dir.
İlgili mevzuat çerçevesinde vakıf yönetim kurulu kararı ve yetkili makamlardan izin almak kaydıyla yurtiçinde ve yurtdışında şube ve temsilcilikler açılabilir.

VAKFIN AMACI:

Madde 3- Türkiye Süper Liginde yer alan spor kulüplerinin bir araya gelerek kurmuş olduğu vakfın amacı, Türk Futbolunu ve Spor kulüplerini geliştirmek, Türkiye Futbol Liglerinin asli unsurları olan spor kulüpleri arasında dayanışmayı ve dostluğu sağlamak, böylelikle Türk Futbolunu Avrupa ve Dünya Futbolu içinde hak ettiği seçkin yere ulaştırmak,

VAKFIN FAALİYETLERİ:

Madde 4- Vakıf yukarıda belirtilen amacına uygun olarak aşağıda sayılan faaliyetlerde bulunabilir;

- Devletin yükünü azaltacak şeklide; ülkemizde futbolun gelişmesi için araştırmalar yapmak, alt yapı ve tesisler oluşturmak, gençlerin spora ve futbola teşvikleri için, yurt içinden ve yurt dışından eğitmenler getirip, seminer, konferans ve paneller vermek ve spor faaliyetleri düzenlemek, bu konuda gerekli girişimlerde bulunmak.
- Gençleri başta futbol olmak üzere spora teşvik etmek, bu amaçla tesisler kurmak ve işletmek, turnuvalar düzenlemek,
- Türkiye Futbol Federasyonu’ nda Süper Lig Futbol takımlarının iyi temsil edilmesini sağlamak,
- Türkiye Futbol Federasyonu Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ve ilgili kamu kuruluşları ile yapılacak protokol görüşmelerine öneriler sunmak ve özellikle stadların ve serbest girişim kartlarının düzenlenmesine katkıda bulunmak,
-Stadların güvenliği için idari organlarla üst düzeyde işbirliği ve koordinasyon sağlamak
-Ülkemizde futbolun gelişmesini temin amacıyla kamuoyu oluşturmak, uygulamadaki aksaklıkların düzeltilmesi için ilgili makamlara başvurmak, yasal düzenlemelerin hazırlanması için çalışmalar yapmak ve yasa koyucuya öneriler götürmek

- Türk Futbolunun uluslar arası platformda tanınmasını sağlamak amacıyla yurt dışında şube ve birimler açmak,
-Türk Futboluna ve Spor kulüplerine hizmet amacıyla projeler hazırlamak, uygulamaya geçirmek.
-Sporda Şiddetin önlenmesine yönelik projeler hazırlamak, uygulamak, eğitimler düzenlemek

VAKFIN AMACINI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPABİLECEĞİ İŞ VE İŞLEMLER:

Madde 5- Vakıf gayesine ulaşmak için yasal sınırlamalar dışında, miktar ve değeri kısıtlanmamış taşınır ve taşınmaz mallara tüm ayni haklara bağış, vasiyet, satın alma, leasing, kredi alarak ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya, kiraya vermeye, vakıflara ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini almaya ve harcamaya, vakıf malvarlığına giren bir ya da birden çok taşınmaz mal veya gelirlerini bir ya da bir çok kez yatırımda kullanmaya, vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış ve vasiyet, satın alma ve diğer yollarla mal ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetim ve tasarrufa, menkul değerleri almaya ve vakfın amacı doğrultusunda bunları değerlendirip satmaya, vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurtiçi ve yasal izin alındığında yurt dışındaki vakıflar, gerçek ve tüzel kişiler ile işbirliği yapmaya, kamu kurum ve kuruluşları dışındakilerden yardım almaya, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya, taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetten gayri ayni haklarını kabule, bu hakları kullanmaya, olan ya da olacak gelirleri ile kuracağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin ve ipoteği dahil her türlü güvenceleri almaya, geçerli banka kefaletlerini kabule, vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç almaya, kefalet, rehin, ipotek ve diğer güvenceleri vermeye, vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve vakfa gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, ortaklıklar kurmaya, kurulu olanlara iştirake, bunları doğrudan işletmeye yada denetimi altında bir işletmeciye işlettirmeye, vakfın amaç ve hizmet konularından birinin yada tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat ve benzeri sözleşmeleri yapmaya, vakfın amaçları ve hizmet konularının gerçekleştirilmesi için bankalarla kredi sözleşmesi akdetmeye, vakfa ait marka ve logo tesciline, bu marka ve logo ile ilgili tasarrufta bulunmaya, vakfın adı, logosu, markası, önde gelmek üzere sponsorluk anlaşmaları ve marka ile ad kullanım hakkı sözleşmeleri yapmaya, vakıf amaç ve hizmetlerine uygun olarak gerekli yasal koşulların yerine getirilmesi kaydı ile üyelere ve kamuoyuna bilgi vermeye yönelik vakfın etkinlikleri ve spor ile ilgili alanlarda eğitici, aydınlatıcı süreli ya da süresiz yayınlar yapmaya, bu amaç ve gelir getirmek için yarışmalar, gösteriler, konferanslar, seminerler, açık oturumlar, kurslar düzenlemeye yada katılmaya, Amacına ulaşmak için yurtiçinde yada yurtdışında ticari şirketler, yatırım ortakları kurmaya, veya kurulmuş ticari şirketler, yatırım ortaklıklarına katılmaya, ve yasaklanmamış her türlü ticari faaliyette bulunmaya, yasalara uygun lokal, açık ve kapalı spor alanları, kamp ve konaklama tesisleri, her türlü yapı ve arsaları almaya, satmaya, kiralamaya, kiraya vermeye ve yapmaya, yurtiçindeki ve yurt dışındaki sporla ilgili dernek, şirket ve kuruluşlara üye olmaya, üyelikten ayrılmaya Türk Medeni Kanununun 48. Maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir.
Vakıf bu yetki ve gelirlerini Türk Medeni Kanunu ile yasaklanan maksatlarla kullanamaz.


VAKFIN MALVARLIĞI:

Madde 6- Vakfın kuruluş malvarlığı kurucular tarafından vakfa tahsis edilmiş olan 16.250.000.000.TL’ dır.
Kuruluş malvarlığı, vakfın kurulmasını müteakip, malvarlığına yapılacak ilavelerle arttırılabilir.

VAKFIN ORGANLARI:

Madde 7- Vakfın organları aşağıda gösterilmiştir.

a) Mütevelli Heyet
b) Yönetim Kurulu
c) Genel sekreterlik
d) Denetim Kurulu
Vakfın izlediği amaçların gerçekleştirilmesinde yardımcı olmak üzere, Yönetim Kurulu, çeşitli danışma kurulları, komisyonlar da kurabilir.

MÜTEVELLİ HEYET:

Madde 8- Vakfın mütevelli heyeti, Türkiye Süper Lig Profesyonel Futbol Liginde oynayan futbol kulüplerinin tüzel kişilik temsilcileri ve sonradan vakfa alınacak üyelerdir.
Vakıf Mütevelli Heyeti Süper Lig Profesyonel Futbol Liginde oynayan takımlardan oluşmakla birlikte, bu vasfı taşımayan kulübün üyeliği otomatik olarak düşer.
Türkiye Süper Lig Profesyonel Futbol Liginde yer alan takımların temsilcileri bu vakfın hiçbir koşul aranmadan, doğal üyesi sayılır. Ancak, Vakıf senedinde yer alan haklardan yararlanmak için yasanın aradığı prosedürü tamamlaması zorunludur.


MÜTEVELLİ HEYETİNİN GÖREV VE YETKİLERİ:

Madde 9- Mütevelli heyet vakfın en yüksek karar organıdır. Mütevelli heyetin yetkileri aşağıda gösterilmiştir:

a) Yönetim Kurulunu Seçmek,
b) Denetim Kurulunu Seçmek,
c) Genel Sekreteri Seçmek,
d) Vakıf yönetim kurulunca hazırlanan faaliyet raporu ile denetim kurulu raporlarını görüşüp incelemek, yönetim kurulunun ibrası konusunda karar vermek,
e) Yönetim kurulunca hazırlanacak vakıf iç mevzuat tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek,
f) Yönetim kurulunca hazırlanacak yıllık bütçe tasarılarının aynen veya değiştirerek kabul etmek,
g) Kamu görevlileri dışındaki yönetim ve denetim kurulu üyelerine huzur hakkı verilip verilmeyeceğini, verilecekse miktarını belirlemek,
h) Gerektiğinde vakıf senedinde ilave ve değişiklikler yapmak,
i) Vakıf faaliyetleri konusunda genel politikaları belirlemek,
Vakıf mütevelli heyeti, yönetim kurulunun tamamını veya bir kısmını herhangi bir zamanda, Türk Medeni Kanunu Hükümlerine Göre Kurulan Vakıflar Hakkında Tüzük hükümleri itibari ile azil sebeplerinin oluşması halinde, mahkemenin vereceği azil kararını beklemeden görevden alabilir.

MÜTEVELLİ HEYETİN TOPLANTI ZAMANI VE KARAR NİSABI:

Madde 10-
Mütevelli Heyeti, Yönetim Kurulunun çağrısı ve hazırladığı gündem doğrultusunda her yıl olağan olarak;
a) Bilanço ve çalışma raporlarının onaylanması konularını görüşmek üzere ocak ayı içinde,
b) Bütçe ve çalışma raporlarının onaylanması ile seçimlerin yapılmasına ilişkin konuları görüşmek üzere Haziran ayı içinde toplanır.
Mütevelli heyeti ayrıca Yönetim Kurulunun gördüğü lüzum üzerine veya mütevelli heyet üyelerinin en az üçte birinin yazılı olarak yönetim kurulundan talepte bulunmaları halinde olağanüstü olarak toplanır.
Olağan ve olağanüstü toplantılarda, ilan olunan gündemde yer almayan konular görüşülemez. Ancak, olağan toplantıda divanın teşkilinden hemen sonra, hazır bulunanların, en az onda birinin yazılı önerisi ile; senet değişikliği ve vakıf organları ile vakfa yükümlülük ve sorumluluklar yükleyecek konular dışında gündeme madde ilavesi mümkündür. Toplantı tarihi, yeri, saati ve gündemi, toplantı gününden en az 7 (yedi) gün önce imza karşılığı veya üyelere ulaşacak şekilde taahhütlü mektupla bildirilir.
Mütevelli heyet üye tamsayısının yarısından bir fazlası ile toplanır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı, bir hafta sonra aynı gün ve saatte aynı yerde yapılır. Bu ikinci toplantıda toplantı nisabı, üye tamsayının üçte birinden (1/3) az olamaz.
Mütevelli heyet karar yeter sayısı ise, toplantıya katılanların yarıdan bir fazlasıdır. Oyların eşit olması halinde, divan başkanının oyu iki oy sayılır. Oylamanın ne şekilde yapılacağı ayrıca karara bağlanır.
Her üyenin ve delegenin tek oy hakkı vardır. Toplantıya gelemeyecek Kulübün temsilcisi üye, mütevelli heyetten bir başka spor kulübü temsilcisi üyeyi vekil tayin edebilir. Bir spor kulübü temsilcisi üye sadece bir kulübün vekaletini bu şekilde alabilir. (Bir şahısta birden fazla vekâlet toplanamaz.)
Vekil tayin edilen kişi, vekâletnamesinde açıkça yazılmış ise, vekil eden adına da oy kullanabilecektir Vakıf senedinde yapılacak değişiklik, düzeltme veya ilaveler ile kulüpleri bağlayacak nitelikteki kararlar için karar yeter sayısı, üye tamsayısının üçte ikisidir.

YÖNETİM KURULU:

Madde 11- Vakıf yönetim kurulu, mütevelli heyetçe her yıl seçilecek (9) asil ve (9) yedek üyeden oluşur. Yönetim kurulu üyelerinden çoğunluğunun mütevelli heyet üyesi olması zorunludur. Çoğunluk oluşturmamak şartıyla vakıf dışından kişilerin seçilmesi mümkündür. Yönetim kurulunun ilk toplantısında başkan, idari işlerden sorumlu başkan yardımcısı, sportif işlerden sorumlu başkan yardımcısı ve sayman üye seçilerek görev taksimi yapılır. Görev süresi bitmeden herhangi bir sebeple yönetim kurulu üyeliği sona eren üyenin yerine, sırasına göre yedek üyelerden biri göreve çağrılır. Yönetim kurulu en az üç ayda bir kere toplanır. Geçerli mazereti olmadan arka arkaya üç ve aynı üyelik döneminde toplam beş toplantıya katılmayan yönetim kurulu üyesi, bu görevden çekilmiş sayılır. Toplantı yeter sayısı salt çoğunluk olup, kararlar mevcudun çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın oyu iki oy sayılır. Alınan kararlar noter tasdikli karar defterine yazılarak imzalanır.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

Madde 12- Yönetim kurulu, vakfın idare ve icra organıdır.
Bu sıfatla yönetim kurulu:
a) Vakıf amacı doğrultusunda her türlü kararı alır ve uygular.
b) Mütevelli heyetçe belirlenen genel politikalar ışığında, vakıf faaliyetlerinin düzenli ve verimli olarak yürütülmesini sağlar. Bu bağlamda gerekli iç mevzuat tasarılarını hazırlar ve mütevelli heyetin onayına sunar.
c) Vakıf malvarlığının değerlendirilmesi ve yeni mali kaynaklara kavuşturulması hususunda gereken çalışmaları yapar.
d) Vakıf tüzel kişiliği adına, bütün gerçek ve tüzel kişilerle hukuki, mali ve sair konularda gerekli girişimlerde bulunur ve işlemler yapar.
e) Görev, yetki ve sorumlulukları açıkça önceden belirlenmek kaydıyla vakfa müdür atar, vakıf genel sekreterliği veya benzeri yardımcı birimler oluşturabilir, gerektiğinde görevlerine son verir.
f) Vakıfta istihdam edilecek personeli belirler, atamasını yapar, ücretlerini tayin eder, gerektiğinde işlerine son verir.
g) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, yurtiçinde ve yurtdışında şube ve temsilcilik açılmasına ve kapatılmasına karar verir, bu hususta gereken işlemleri yapar.
h) Vakfın muhasebe işlerini takip ve kontrol eder, hesap dönemi sonunda gelir-gider cetveli ve bilançoların düzenlenerek ilgili idareye gönderilmesini ve ilanını sağlar.
i) Mütevelli heyetin kabul ettiği yıllık bütçeyi uygular. j) Mütevelli heyet toplantıları ile ilgili hazırlık işlemlerini yerine getirir. k) Mütevelli heyet toplantılarında, döneme ait vakıf faaliyet raporunu ibraya sunar.
I) İlgili mevzuat ile vakıf senedi ve vakıf iç mevzuatının gerektirdiği diğer görevleri yapar.

GENEL SEKRETER

Madde 13- Vakfın yazışmaları, tanıtılması, amaçlarının kamuya duyurulması, muhasebesi, amaçlarının gerçekleşmesine ilişkin çeşitli işlerin yapılması ve günlük işlerin yürütülmesi ile yönetim kurulunun yetki vermesi halinde vakfın temsili Genel Sekreterliğe aittir. Genel Sekreterlik, bir Genel Sekreter ile onun emrinde çalışan Sekreterlik personelinden oluşur.
Genel Sekreterlik, Mütevelli Heyetinin gözetim ve sorumluluğu altında çalışır. Genel Sekreter ve Sekreterlik personeli, vakıf üyesi olan veya olmayan kişilerden, Mütevelli Heyet tarafından iki yıllığına görev yapmak üzere oy çokluğu ile atanır. Genel Sekreterlik Personeli Genel Sekreterin teklifi ve Yönetim Kurulu kararı ile atanır.
Genel Sekreter ile Sekreterlik personelinin ücretleri Mütevelli Heyet tarafından kararlaştırılır.
Kurucu üyeler, ilk Genel sekreter olarak Levent Bıçakçı’ yı atamışlardır.

VAKFIN TEMSİLİ:

Madde 14- Vakfı yönetim kurulu temsil eder. Yönetim kurulu bu temsil yetkisini yönetim kurulu başkanı ve başkan yardımcısına devredebilir. Yönetim kurulu, genel veya belli hal ve konularda, belirteceği esaslar dahilinde kendi üyelerinden bir veya birkaçını, yetkili memur ve memurlarından herhangi bir veya birkaçını, temsilci veya temsilciliklerini, genel sekreteri, herhangi bir sözleşmeyi akdetmeye, mukavele, hukuki belge veya senedi vakıf nam ve hesabına tanzim ve devretmeye de yetkili kılabilir.

KARARLARIN BAĞLAYICILIĞI VE VAKIFTAN İHRAÇ:

Madde 15- Vakıf üyeleri vakıfça alınan toplantı kararlarına eksiksiz uymayı ve kulüplerinin bu kararlar doğrultusunda hareket etmesini sağlamayı kabul ve taahhüt ederler. Bu amaçla kulüpler birliğinin aldığı tüm kararlar üye kulüp Yönetim Kurulu karar defterine bağlayıcı Yönetim Kurulu kararı olarak intikal ettirilir. Vakfın verdiği karara uymayan kulübün üyeliği dondurulur. Yazılı uyarıya rağmen kararın ifasından kaçınıldığı taktirde, Vakıf Mütevelli Heyetinin kararı ile vakıftan ihraç edilir. Süper Ligdeki kulüpler üyelik aidatlarını 2 ihtara rağmen vermedikleri veya 2 mütevelli heyet toplantısına katılmadıkları taktirde mütevelli heyet kararıyla vakıftan ihraç edilebilirler. Vakıf üyeleri olan Spor kulüpleri, Kulüpler Birliği’nin aldığı kararlara uymak zorunda olduğu gibi, aynı zamanda Kulüpler Birliği’nin menfaatini koruma yükümlülüğü altındadırlar, Vakıf üyesi kulüpler, vakıf ile ilgili olarak aleyhte beyanatta bulunamaz, kamuoyunda vakıf ile ilgili olumsuz intiba bırakacak söylemlerde ve tepkilerde bulunamaz. Bu şekilde hareket eden spor kulübü, Mütevelli Heyetin kararıyla vakıftan ihraç edilebilir. Yine vakıf aleyhinde dava açıp bu davası reddedilen spor kulüpleri, Mütevelli Heyet kararı ile vakıftan ihraç edilebilir.

DENETİM KURULU:

Madde 16- Denetim kurulu mütevelli heyet adına vakfın faaliyet ve hesaplarını denetlemek için kurulmuş bir organdır. Denetim kurulu, mütevelli heyetçe kendi içinden veya çoğunluk oluşturmamak üzere dışarıdan iki yıl için seçilecek (3) kişiden oluşur. Ayrıca (2) yedek üye seçilir. Herhangi bir sebeple ayrılan asıl üye yerine yedek üye göreve çağrılır.
Denetim kurulu, incelemelerini tüm defter, kayıt ve belgeler üzerinde yapar. Vakıf hesapları yeminli mali müşavirler tarafından da tasdik edildikten sonra hesap dönemi itibari ile düzenlenecek rapor, mütevelli heyet toplantısından en az 15 (on beş) gün önce mütevelli heyetin bilgi ve görüşlerine hazır edilmek üzere yönetim kuruluna verilir.

HUZUR HAKKI:

Madde 17- Kamu görevlileri dışındaki yönetim ve denetim kurulu üyelerine huzur hakkı veya ücret verilip verilmeyeceğini, verilecekse bunun miktarını mütevelli heyet belirler.

VAKFIN GELİRLERİ:

Madde 18- Vakfın gelirleri aşağıda gösterilmiştir.

a) Vakfın amacına uygun her türlü şartlı, şartsız bağışlar ile yardımlar.
b) Vakıf faaliyetlerinden elde edilecek muhtelif gelirler.
c) İktisadi işletmeler, iştirakler ve ortaklıklardan sağlanacak gelirler.
Vakıf menkul ve gayrimenkulleri ile diğer varlık ve haklarının değerlendirilmesi ile sağlanacak gelirler.
d) Vakıf üyelerinin her ay verecekleri ve miktarı Mütevelli heyetince belirlenecek olan ödentiler.

VAKIF GELİRİNİN TAHSİS VE SARF EDİLECEĞİ YERLER:

Madde 19- Vakfın yıllık gelirlerinin en az üçte ikisi vakfın amaçlarına tahsis ve sarf olunur.

RESMİ SENET DEĞİŞİKLİĞİ:

Madde 20- Vakıf senedinde yapılacak değişiklikler yönetim kurulunun veya mütevelli heyet üyelerinin en az beşte birinin (1/5) yazılı teklifi ile, mütevelli heyet üye tamsayısının en az üçte ikisinin (2/3) onayı ile yapılır.

VAKFIN SONA ERMESİ:

Madde 21- Vakfın herhangi bir sebeple sona ermesi halinde vakfın tasfiyesinden arta kalan malvarlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce mümkün mertebe gayece aynı bir vakfa devri sağlanır. Vakfın feshi, ancak yönetim kurulunun veya mütevelli heyet üye tamsayısının en az yarısından bir fazlasının yazılı teklifi ve mütevelli heyet üye tamsayısının üçte ikisinin (2/3) onayı ile mümkündür.
X

X